سکوت

هر جا کلمات حظور دارند معنای واقعی غایب است.

اما اینجا نیز کلمات حضور دارند.

پس چه باید کرد؟

آنچه را بخوان که در فضای خالی بین کلمات نوشته شده.

آنچه را بخوان که گفته شده اما نوشته نشده.

آنچه را که نشان داده شده اما حتی به زبان در نیامده.

آنچه را که مقصود بوده اما حتی نشان داده نشده.

این نگاهی به درون است زیرا کلمات در بیرونند اما معنا در درون است.

                                         علی نجفی/جمعه ۱۳ مرداد

                                                 به نقل از اوشو

/ 0 نظر / 5 بازدید