پير نهان

      ای دل ؛ ای بايزيد شب های مستي

 

                 اگر  آن  راحت  جان  بيايد امشب  عشق  است !                    اگر  آن   پير نهان   سخن    براند    عشق  است !                     شهد  شطح  اعظم الشأنی  جان  در  دل  شب                  اگرم    زهر   چشاند   به   زبانم    عشق   است !

                                                                                              يا علی مدد

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید