در باره تولتک ها

هزاران سال پیش در تمام خطه جنوبی مکزیک تولتک ها را ((مردان و زنان خردمند)) می دانستند.مردمشان از تولتک ها به عنوان قوم یا نژاد سخن گفته اند اما در واقع تولتک ها دانشمندان و هنرمندانی بودندکه جامعه ای تشکیل دادند تا به کشف و حفظ معرفت معنوی و آیین های باستانی بپردازند.آنان به صورت گروه هایی مرکب از استاد(ناوال) و شاگرد در تئوتی  هواکان شهر قدیمی اهرام در خارج از مکزیکو سیتی گرد هم آمدند.آن منطقه را جایی می دانند که در آن ((آدمیان به خدا تبدیل می شوند)).

هزاران سال بعد ناوال ها مجبور شدند خرد باستانی نیاکان خویش را پنهان کنند و در خفا به آن بپردازند.فتح قاره آمریکاتوسط اروپایی ها و سوء استفاده های روز افزون تنی چند از نو آموزان از قدرت های شخصی موجب شد که ناوال ها به محافظت از این دانش باستانی بپردازندو نگذارند افرادی که شایستگی ندارند تا به طور خردمندانه ای از آن استفاده کنندو یا کسانی که ممکن بود عمدا در جهت منافع شخصی از آن سوء استفاده کنند به آن معرفت دست یابند.

خوشبختانه معرفت باطنی تولتک ها از طریق سلسله های متفاوتی از ناوال ها نسل به نسل انتقال یافت و هر چند صدها سال در پرده اسرار باقی ماند پیشگویی های باستان حاکی از این بود که زمانی فرا خواهد رسید که لزوم بازگرداندن این حکمت به مردم احساس شود.

معرفت تولتک  از همان وحدت بنیادی حقیقت که همه ی سنت های باطنی مقدس در سر تاسر جهان از آن بر آمده اند نشئت گرفته است.این عرفان اگر چه مذهبی نیست به همه ی استادان معنوی ای که حهان را سیراب کرده اند ارج می نهد و در حالی که بر معنویت احاطه دارد در واقع به عنوان طریقتی برای زندگی توصیف شده است که ویژگی آن قابلیت حصول فوری شادی و عشق است.

 علی نجفی

 پنج شنبه ۱۳ مهر

/ 0 نظر / 104 بازدید