خداحافظ

باطل اباطیل.همه چیز باطل است.انسان را از تمامی رنج هایش در زیر آفتاب چه حاصل ؟نسلی می رود و نسلی می آید و زمین تا ابد پایدار است.آفتاب بر می آید و آفتاب غروب می کند و به جهتی که از آن بر آمد می شتابد.باد به جنوب می رود و به طرف شمال دور می زند دور زنان و دور زنان می رودو باد به مدار خود بر می گردد...جمله رودها به دریا جاری می شود اما دریا پر نمی گردد...همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را بیان نتوان کرد.چشم از دیدن سیر نمیگردد و گوش از شنیدن سرشار.آن چه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه ای نیست.

خداحافظ

/ 0 نظر / 23 بازدید