شطح دل

                                                               هو

                                                            ۱  ۲  ۱

هنگام  سحر   آمد  ؛   از   يار  نظر    آمد                     دل  بار  دگر  ناليد : مجنون  شده ام  يارا !

 جز درد تو درمان چيست؟ جز هجر تو پايان چيست ؟                    از  ماسوای  عشقت   بيرون  شده ام يارا !

چون قطره ی اشکی از چشم فلک افتادم                    در  بحر  تو  افتادم ٬جيحون  شده ام  يارا !

تا  زردی  روی  من  سرخی  لبت   بيند                      زخمی زده ام بر دل ٬ در خون شده ام يارا !

در  ديدگه  مردم  اين  پرده  مباشد  گم !                    در  کفر  نمايانی ...!  ملعون  شده ام يارا !

تا  هدهد  کوی  تو    بر  ما  نظری   دارد                      سينه بگشاده ام  ٬  هامون  شده ام يارا !

عارف زغم عشقت گشته سر و دست افشان              چرخنده همی خواند : گردون شده ام يارا !

 

                                                                                   اسفند ۸۳/  در چنين روزی

                                                                                                                        يا علی مدد

/ 0 نظر / 13 بازدید