عشق چگونه پديد می آيد

سلام دوستان.علی هستم .می خوام امروز در باره ی عشق صحبت کنم.

 

در اوپانيشاد های هندی گفته شده هر روح پس از مرگ و تناسخ به چند روح ديگر تقسيم ميشود.البته ارواحی که از تقسيم روح اولی حاصل شده کاملا مانند روح اول هستند و هيچ چيزی کمتر از روح اوليه ندارند.

 

ام

آن کل است و اين ام نيز کل است.زيرا کل از کل زاده ميشودو هنگامی که کل از کل زاده می شود ببين که باقی نيز کامل است.

ام آرامش آرامش آرامش

 

متن فوق سوترای آغازی و پايانی اوپانيشاد است ومفهومش اين است  که کلی که از کل زاده ميشود مثل کل اولی کامل است يعنی يک کل به ۴ يا ۵ کل ديگر تقسيم ميشود که اين  امر البته خلاف قوانين علم فيزيک است زيرا شيئی که مثلا به دو قسمت تقسيم ميشود هر قسمت آن جزئی از شيئ اوليه است اما در تناسخ ارواح چنين نيست.

 

يکی از پديده هايی که در فيزيک و متافيزيک به راحتی قابل مشاهده است ميل برگشت اجسام به اصل اوليه خود است مثلا اگر يک آهنربا را به ۲ تکه تقسيم کنيم بين اين دو قطعه جاذبه بوجود می آيد در حفيفت دو تکه ميل دارند با يکديگر يکی شوندو به جسم اوليه خود تبديل شوند.

همانطور که انرژی جاذبه در پايين ترين سطح آگاهی در تمام اجسام مغناطيسی وجود دارد در بالاترين سطح آگاهی که روح انسان است نيز وجود دارد.

ارواح مشتق شده از روح اولی هر يک در زمان و مکان خاصی به دنيا می آيد.هر کدام در نقطه خاصی از زمين پهناور و هر کدام در برهه زمانی خاص خودشان.

اما اگر آن اتفاق بزرگ بيفتد يعنی دو روح مشتق شده از روح اوليه که در دو جسم وجود دارند در يک زمان و در يک مکان به يکديگر برخورد کنند جاذبه ای بين آن دو به وجود می آيد که عشق نام دارد.

در حقيقت بين دو انسانی که اين دو روح در کالبد فيزيکی آنها وجود دارد جاذبه شديدی بوجود می آيد که با يکديگر يکی شوندو به روح اوليه تبديل شوند يا به قول مولانا به اصل خويش باز گردند.

اين مسئله در روانشناسی يونگ هم تعبير خاص خود را دارد.در روانشناسی گفته ميشود هر مردی نيمه ی زنانه ای دارد که در ضمير نا خود آگاهش وجود دارد و برعکس هر زنی هم نيمه ی مردانه ای دارد در ضميرش.زنان و مردان جذب مردان و زنانی ميشوندکه شبيه نيمه ی مردانه يا نيمه ی زنانه ی آنها باشند به عبارت ديگر شبيه آنيما و آنيموس آنها باشند.

اين بخش در حقيقت تصوير نيمه ديگر انسان است که در ضمير نا خود آگاهش پنهان است و هنگامی که انسان با اين نيمه برخورد کندچنان انرژی و جاذب ی عظيمی بين آن ها پديد می آيد که قادر به جدا کردن آن ها از يکديگر نيست.

به اين جاذبه عشق می گويند.

/ 0 نظر / 10 بازدید