وقتی اتم می تواند چنین انرژی عظیمی داشته باشد پس در باره انسان چه باید گفت؟در باره این شعله کوچک آگاهی افروخته درانسان چه باید گفت؟اگر روزی این شعله کوچک به انفجار در آید قدر مسلم به منبع نا محدودی از انرژی و نور مبدل می گردد.این همان چیزی است که در مورد انسانی مثل بودا یا مسیح رخ داده است

                                                       علی نجفی/۲۳ مرداد

                                                          به نقل از اوشو

/ 0 نظر / 4 بازدید