سراهای اقتدار

رسيدن به تعادل غايت اصلی و هدف حرکت انرژی های کائنات می باشد.اما چگونه تعادل بوجود می آيد.

در دنيايی که جنگ و خونريزی و فساد و قدرت های يکطرفه حکمرانی می کنند مسلما چه در سطوح پايين مانند عوامل اقتصادی و اجتماعی و چه در سطوح بالا مانند انرژی های کيهانی هيچ تعادلی وجود ندارد.در حقيقت اين تعادل بر اساس قوانين عالم هستی بايد وجود داشته باشد اما چون انسان از مسير اصلی خود خارج شده و زير فرمان و سلطه ی موجودات غير ارگانيک ديگری قرار دارد مسلما اين مخلوق در راهی که برای آن تايين شده حرکت نمی کند.منظورم اين است که پيوند ما انسانها با هستی واقعی و جهان ايده آلی که برای زندگی در آن خلق شده ايم کاملا قطع شده و به کلی راه غلطی را می پيماييم.

 

 اين ناآگاهی و تحت تاثير موجودات غير ارگانيک بودن عوامل منفی زيادی برای انسان و زندگی طبيعی او دارد.يکی از مصداق های اين عوامل منفی طغيان و خشم طبيعت در برابر انسان است مانند زلزله و سيل و ساير بلايای طبيعی...

در حالی که جهان ما به سوی تاريکی و سقوط پيش ميرود افرادی نيز مسئول بر گرداندن جهان به تعادل و هدايت انسان به سوی روشنايی هستند.اين افراد معمولا شناخته شده نيستند و در مکان های جغرافيايی دور افتاده ای زندگی می کنند که سرا های اقتدار ناميده می شود.در حقيقت اين افراد سنگينی اشتباهات انسان ها را بر دوش می کشند و وزنه هايی هستند تا جهان ما از حد اقل تعادل نسبی که دارد خارج نشود. 

 در مورد سراهای اقتدار در آينده بيشتر توضيح میدهم.

                                                                       يکشنبه ۱۸ تير

                                                                         علی نجفی

/ 0 نظر / 9 بازدید