Uploaded with Uploadr.com

            نقشی باموضوع 'keep  my  secret ' کاری از  مريم ،  نويسنده  وبلاگ                                 www.eshghvajonoon.persianblog.ir 

                                                                  

       اين همه عکس می و نقش نگارين که نمود    يک فروغ رخ ساقيست که در جام افتاد

فرصتی شد و حسی پيش اومد  . از مرحمت دوستان که لطف کردند و کامنت گذاشتن  بسيار ممنونم . اميد که جبران کنم.از لطف برادرانم آقا محمد و آقای ميم  که  نظر قلبی شون  رو خيلی رک  و پوست کنده  در  مورد  صوفيه  نوشتن  سپاسگذارم .

 امروز در مورد اسماء الهی و  الله  و  هو   نوشتم . اميد که مورد عنايتتون قرار  بگيره ...

درباره ی اسماء الحسنی کتابها و رساله های بسياری نوشته شده است و حتی خواص و فوايدی که بر ذکر هريک از اسماء الهی مترتب است بيان شده تا محتاجان آنها را ورد و ذکر کنند و بخوانند و حاجت بطلبند و بهره برند ٬ هر چند که اهل معرفت معتقدند که هر اسمی از اسماء خداوند جامع است و هر يک جامع جميع اسم های ديگر نيز هست . عده ای گفته اند که تعداد نام های مبارک يزدانی هزار اسم است و بعضی گفته اند ۳۷ و جمعی ۷۷ و گروهی ۹۹ نام ذکر کرده اند.

اسم اعظم  از اسرار است و در مورد آن روايات و احاديث بسيار است که بزرگان دين از آن سخن گفته اند . حتی بعضی کلمه ی الله و برخی نيز کلمه ی هو  را اسم اعظم ميدانند که  اگر از روی صدق و صفا خوانده شود اثرها دارد.

    همه ی صفات و همه ی اسماء الهی يگانگی دارند و شامل وجود مبارک او تعالی  می گردند :

در واقعه ی «حديبيه»  و هنگام نگارش عهد نامه بين فريقيان اسلام و مکيان کافر ٬ حضرت علی (ع) مامور نگارش متن عهد نامه شد و مرقوم داشت : ¤ بسم الله الرّحمن الرّحيم ¤ ولی سهيل بن عمر و نماينده ی مکيان گفت ما  «الرحمن» را  نمی شناسيم ٬ همان اسمی را که آبا و اجدادمان می نوشتند بنويس : «باسمک اللّهم»  و اين الرحمن را خط بکش . حضرت علی (ع) امتناع فرمودند ولی حضرت رسول (ص) خود  آن را حذف فرمودند و دستور دادند که : اکتب باسمک اللهم  ...

           

« الله »

کلمه ی الله  را  مشتق از اَلِهَ  ميدانند که پناه گزين شدن است  .

گفته اند  اين کلمه از معنی تحيّر است ٬ يعنی تحير از کنه صفت و آرام گرفتن 

و عظمت اوست  که عقل های بزرگان و فهم های دانايان در مبادی اشراق جلال وی حيران است و از دريافت چگونگی صفات و افعال وی نوميد است . زيرا او صفت خويش در حجب عزت نگهداشت  تا هر نا اهلی و نا محرمی به اسرار قدم بينا نشود .

عرفا در تقطيع حروف گويند : «الف» اشارت است بر آلاء     «لام» لطف خدا      «لام» دوم لقاء خدا    و   «ها»  تنبيه است که بيدار باشيد و بدانيد که هر که به ديدار الله  رسيد از نعمت و لطف او برخوردار شد. در خواص اين اسم مبارک بسيار گفته اند  و نيز از ويژگی های اين نام شريف آنکه : اگر هر حرف آن را بيفکنند  باز  همان  نام  خداست  که باقی  می ماند و حتی  اگر  الف  و  دو  لام  را  حذف کنند   باز  هو  باقی می ماند  که  آن نيز  نام  خداست .

کلمه ی الله  به  حساب جمل ۲۰۲ است که حاصل جمع  محمد (۹۲) و علی (۱۱۰) است . مرحوم  ملا جلال دوانی ميفرمايد :

گر مرد رهی روشنی راه نگر        آيات علی زجان آگاه نگر

گر بينه بر اقامتش ميطلبی         در بينه ی حروف الله  نگر

و چون در تساوی کلمه ود ـحب ـمودت با محبت محمد با اسلام به حساب زبر و  بينات دقت شود هر دو را مساوی می يابيم .

 

« هو »

کوتاهترين  نام يا  ضمير اسم خداوند عظيم  است که بلند ترين فکرها و انديشه ها به آن نام محجوب غيبی نمی رسد و در کتب عرفانی نيز  همواره آن را برای  نام خالق متعال به کار می برند و در قرآن کريم ۲۸۳ بار در ۵۸ سوره به تکرار آمده است . در ۳۹ آيه ی مبارک تهليل هم اگر بررسی شود در ۳۲ مورد آنها کلمه ی  هو  خاص ذات اقدس الهی به کار برده شده است . حتی برخی از محققان مانند شيخ محمد بن سعيد الهروی  در کتاب بحرالغرائب (ص ۴) می نويسد که علما کلمه ی  هو  را اسم اعظم می دانند و مقدم اسماء  است .

به  حساب ابجد يا  الله  يا هو  آمده ۹۹   که مساوی با  اسماءالحسنی است .

                                   و الهکم  اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم 

 

                                                                                        

/ 0 نظر / 11 بازدید