اوست  اوّل و آخر

اگر آن راحت جان بخواند امشب عشق است            اگر  آن  پير  نهان  سخن  براند عشق است

شهد  شطح اعظم الشّانی  جان  در  دل  شب            اگرم   زهر  چشاند   به   زبانم   عشق است

اگرم  عقل و  خرد برده  به  يغما  غم  نيست            چو  به  مهمانی  دل  آمده گويم : عشق است

اگر از بحر می ات جرعه ی  جامی کافيست             تو مرا غرقه ی خود ساز که آنم عشق است

اگر  عاشق ز  تو ای  يار ،  نديدست     وفا             به  جفای  تو  قلندر  شده   گويد  عشق است

                                                                                                                          يا علی مدد

                                                                                                                          ۳ / ۳ / ۸۵

/ 0 نظر / 6 بازدید